Sökning: "Läsa tillsammans bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Läsa tillsammans bibliotek.

 1. 1. Varför läsa skönlitteratur i skolan? : En undersökning om elevers och lärares tankar och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Linda Kohlin; [2019]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; litteraturhistoria; litterära epoker; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av hur elevers och lärares attityder påverkar utformningen och undervisningen i momentet litteraturhistoria i gymnasiet men också elevernas generella inställning till litteratur, samt vilka hjälpmedel som finns och kan användas för att motivera och stimulera dem. Undersökningens metoder är en enkät till elever samt intervjuer med fyra gymnasielärare. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på högläsning : Passivt lyssnade eller aktivtmedskapande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Strågefors; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; högläsning; språkutveckling; Lpfö 98;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskolans läroplan anger att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling, samt ansvara för att de utvecklar ett intresse för skriftspråket och för bilder och texter. Forskning visar dessutom på goda samband mellan regelbunden och medveten högläsning, och på barns utvecklande av sitt ordförråd och sin förmåga att återberätta texter. LÄS MER

 3. 3. Nytta, nöje eller måste : elevers syn på läsning i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Wenander; [2017]
  Nyckelord :läsning; läsvanor; läsmotivation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna påverkas av litteratur de läser. LÄS MER

 4. 4. Barnen, läsningen och biblioteket : En studie kring barnens egen uppfattning kring deras läsning och biblioteksbrukande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Fridvall Niklasson; [2016]
  Nyckelord :Barn; läsning; rekreationell läsning; bibliotek; skolbibliotek; bibliotekarie; skolbibliotekarie; fritidsaktiviteter; läsande förebild;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ studie riktad mot barn i bokslukaråldern. Studien syftar på att undersöka barns attityd till läsning och biblioteket och vad som i barns liv kan konkurrera med deras rekreationella läsning. LÄS MER

 5. 5. Pojkars läsning En intervjustudie om hur man kan öka motivationen att läsa skönlitteratur hos pojkar i högstadieåldern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lena Olin; Susanne Lövgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Pojkar; Läsvanor; Motivation; Skönlitteratur; Didaktiska grundfrågor;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Studiens syfte var att hitta framgångsfaktorer för att motivera pojkar i högstadiet att läsa skönlitteratur. För att uppnå syftet har vi undersökt vilken inställning pojkar i årskurs 7-9 har till läsning av skönlitteratur. LÄS MER