Sökning: "Läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 3686 uppsatser innehållade ordet Läsa.

 1. 1. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER

 2. 2. När patienter behöver läsa mellan raderna – en analys av mallar för kallelser i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Andersson; [2023-07-31]
  Nyckelord :hälsokommunikation; kallelsebrev; patientkommunikation; klarspråk; genreanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodal analys;

  Sammanfattning : I det här specialarbetet undersöks hur de kommunikativa syftena för kallelsebrev inom specialistvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg realiseras textuellt, innehållsmässigt och multimodalt i kallelsebreven och dess bilagor. Syftet är att med hjälp av textanalytiska metoder synliggöra hur det som patienterna måste begripa framgår i breven, och hur enkelt det är att som patient göra rätt i den komplexa proceduren som dessa kallelsebrev initierar: att inför ett läkarbesök också boka tid för provtagning, lämna prover och – för vissa patientgrupper – förbereda sig inför provtagningen genom att fasta eller förbereda prover hemma. LÄS MER

 3. 3. ”Att läsa böcker för barn är ju också en upplevelse för vuxna” Vuxnas förståelse och användning av bilderböcker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linda Öberg; [2023-06-13]
  Nyckelord :Crossover picturebooks; Children’s literature; Adults; Reader-response theory; dual address;

  Sammanfattning : In this thesis I have in groups of three, interviewed five women and one man between the ages of 26 and 50+ about their reading experience and understanding of three crossover picturebooks. I have also conducted a survey where 125 adults have answered questions about their use and perception of picturebooks as a literary genre. LÄS MER

 4. 4. Några kommer undan politiken. Experimentstudie om gymnasieelevers politiska intresse.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Penton; [2023-06-08]
  Nyckelord :politiskt intresse; syn på politik; ungdomar; experimentstudie;

  Sammanfattning : Politiskt intresse är en viktig prediktor för politiskt deltagande, varför det är en vanligt förekommande variabel inom statsvetenskaplig forskning som undersöks främst genom enkätdata. Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband mellan bred syn på politik och politiskt intresse, det vill säga att ju fler ämnen människor ser som politiska ju större politiskt intresse rapporterar de. LÄS MER

 5. 5. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER