Sökning: "Läsarter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Läsarter.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 3. 3. Svenskämnets litteraturundervisning – en kamp mellan meningsfullhet och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stina Sigurdsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; skönlitteratur; svenskundervisning; litteraturdidaktik; läsning; färdigheter; erfarenheter; mätning; bedömning; läsarter; receptionsteori; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Svensklärare har ett omfattande uppdrag på sina axlar. De ska se till att eleverna genom undervisningen blir både språkligt och kommunikativt kompetenta, samtidigt som litteraturundervisningen ska leda till att eleverna lär känna sig själva och andra. LÄS MER

 4. 4. "Skönliltteraturen är mitt favoritläromedel" : En studie om hur grundlärare i svenska arbetar med boksamtal i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Zandra Kängström; Angelica Lönn; Magdalena Rydersten; [2020]
  Nyckelord :Booktalk; litteraturetalk; Tengberg’s reading types; Langer’s performance worlds; Chamber’s conversation model; Teacher of Swedish; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Tengbergs läsarter; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur och varför svensklärare i årskurs 4–6 använder sig av boksamtal i sin undervisning. Tidigare forskning visar många fördelar för elevernas kunskapsutveckling genom att de får samtala om böcker och där är Chambers samtalsmodell i fokus. LÄS MER

 5. 5. Multimodala läsarter och performativitet : Högläsning, skrivande och kroppslighet som resurser för produktion av läsart i ämnet teater/scenisk gestaltning.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Per Thorén; [2020]
  Nyckelord :Multimodalitet och performativitet;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka hur läsart produceras i en pedagogisk miljö när ett drama ska upp till produktion. Med hjälp av ett designteoretiskt perspektiv lyfts vilka resurser som används i arbetet med etablerandet av läsart och tillsammans med performativ teori visas hur dessa resurser påverkar elevernas förhållande till läsart och teater som medium. LÄS MER