Sökning: "Läsattityd"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Läsattityd.

 1. 1. Läsvanor, läsattityder och läsmotivation hos högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsvanor; läsattityd; läsmotivation; läsförmåga; Self determination theory; svenska som andraspråk; högstadieelever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka tio femtonåriga andraspråkstalande pojkars och flickors läsvanor, läsattityder och läsmotivation samt att försöka identifiera faktorer som främjar högstadieelevers läsning. Vid datainsamlingen nyttjades semistrukturerade intervjufrågor samt en aktualiserad och reviderad variant av PISA:s elevenkät från 2018. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotekets läsfrämjande projekt för barn och unga relaterat till forskning inom läsfrämjande : Med särskilt avseende på barnperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svensson; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Folkbibliotek; Fri läsning; Innehållsanalys; Inre läsmotivation; Läsattityd; Läsfrämjande projekt för barn och unga; Läsintresse;

  Sammanfattning : The thesis consists of an empirically based qualitative content analysis of four Swedish reading promotion program reports of concluded and evaluated public library run reading promotion programs aimed at children and young adults. The empirical material was confronted with research findings in reading promotion activities. LÄS MER

 3. 3. Hur och varför bör lärare arbeta med elevers läsattityd? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om elevers läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Ek; [2019]
  Nyckelord :Läsattityd; läsutveckling; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om elevers läsattityd samt om och på vilket sätt undervisningen anpassas efter attityderna i årskurs 1–3. Studien ämnar bidra med kunskap om hur lärares undervisning kan anpassas till elevers läsattityd för att stödja elevers läsutveckling. LÄS MER