Sökning: "Läsbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet Läsbarhet.

 1. 1. Upplevelser av texter. En receptionsstudie av fem texter om mensvärk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Felicia Lallo; [2020-05-06]
  Nyckelord :mottagaranpassning; receptionsstudie; röst; målgrupp; modelläsare; LIX;

  Sammanfattning : I ett samhälle där skrivande får mer och mer utrymme är det viktigt att undersöka hurmottagaren uppfattar och tolkar texter. I den här undersökningen studeras upplevelserav texter. Materialet består av fem texter om mensvärk från olika avsändare somanalyseras utifrån röst, läsbarhet och modelläsare. LÄS MER

 2. 2. Att översätta vårdinformation från engelska till svenska – Balansen mellan korrekthet och läsbarhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lotta Larsson; [2020]
  Nyckelord :Översättning; yrkesspråk; medicinska termer; ABCDEF-bundle; nurse-led follow-up clinic; Språkbruk; disability; impairment; late death; acute survival; sedate; sedation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sepsis skördar globalt 11 miljoner människoliv per år, och även om man överlever riskerar man att få livslånga komplikationer. Befolkningen är inte införstådda med vad sepsis är och än mindre förstår de sig på vad det innebär. I detta magisterarbete har “Improving Long-term Outcomes after Sepsis” skriven av Hallie C. LÄS MER

 3. 3. Processbarhet och språklig utveckling i nationella prov inom SFI : En studie av samband mellan språklig processbarhet, utveckling och betyg i NP på SFI 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carmen Delia Serfezi; [2020]
  Nyckelord :Läsbarhet; läsbarhetsindex; nationella prov; svenska för invandrare; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 15 elevtexter skrivna på det nationella provet inom Svenska för invandrare, kurs C. Elevtexterna studerades med hjälp av två metoder, Läsbarhetsindex och Processbarhetsteori, för att utröna om samband kunde påvisas mellan texternas språkliga egenskaper och betyg. LÄS MER

 4. 4. Bygga broar mellan läsaren och texten, en studie om röst och kausalitens förekomst hos de sakprosatexterna i nationella proven från 2013

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basim Jadari; [2020]
  Nyckelord :Nationella prov; röst; kausalitet; svenska som andraspråk; läsförståelse; läsbarhet;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har Sverige tagit emot människor från andra länder. I många skolor runtom i Sverige studerar elever som inte har svenska som modersmål. Vilket kan bidra till att det blir mer ansträngande för en andraspåkselev att tillgodogöra sig undervisningen i jämförelse med en elev med svenska som modersmål. LÄS MER

 5. 5. Det begriper du väl? : Så kan myndigheters webbtexter bli lättare att läsa och förstå

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Fredriksson; Marie Tengberg; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; användbarhet; begriplighet; klarspråk; läsbarhet;

  Sammanfattning : Are the websites of official bodies easy to read and understand? Swedish legislation states that the language of the public sector is to be cultivated, simple and comprehensible. This study investigates which factors within information architecture (IA) can contribute to making websites easy to read and understand. LÄS MER