Sökning: "Läsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade ordet Läsförmåga.

 1. 1. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotek och skolbibliotekariens roll : litteraturfrämjande arbete inom skolbiblioteksverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; litteraturfrämjande arbete; skyltning av böcker; exponering av böcker; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skolbibliotek samt skolbibliotekariers roll och litteraturfrämjande arbete. Skyltning av böcker i skolbibliotek undersöks också då denna anses vara nära sammankopplad med litteraturfrämjande verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Matematikuppgifters utformning påverkar elevers resultat : En jämförelse mellan textbaserade och bildbaserade uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sebastian Karlsson; [2022]
  Nyckelord :textbaserade uppgifter; bildbaserade uppgifter; läsförmåga; lässvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i elevers resultat mellan textbaserade uppgifter och bildbaserade uppgifter, om eventuella skillnader går att finna mellan könen samt mellan elever med självupplevda lässvårigheter och elever utan självupplevda lässvårigheter i matematik på området geometri. Detta testas genom att låta elever i årkurs nio genomföra ett prov som innehåller uppgifter som är både textbaserade och bildbaserade. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 5. 5. ”Vi gör en resa tillsammans” : En kvalitativ studie om lärares arbete med högläsning i årskurs 1 och årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Judit van der Wijk; [2022]
  Nyckelord :Reading aloud; teaching reading; reading development; Högläsning; läsundervisning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Högläsning är ett vardagligt moment under barnens skoldag. Syftet med studien är att undersöka hur ett urval lärare som är verksamma i både årskurs1 och årskurs 3 säger sig arbeta med högläsning och om, och i så fall varför, deras arbete med högläsning skiljer sig åt mellan de två årskurserna. LÄS MER