Sökning: "Läsförståelse modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Läsförståelse modeller.

 1. 1. Textsamtal i undervisningen ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Liridona Ibraj; Soror Alatar; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lärarperspektiv; Läsförståelse; Lässtrategier; Sociokulturellt perspektiv; Textsamtal; Utmaning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med textsamtal i undervisningen ur ett lärarperspektiv. Vi kommer att beskriva lärarnas tankar och beskrivningar kring hur de genomför sin undervisning för att främja elevernas läsförståelse ur ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju alltid på tapeten med högläsning” : En kvalitativ studie om åtta lärares uppfattningar om sitt arbete med högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Halléhn; Felicia Grufman; [2020]
  Nyckelord :emergent comprehension; emergent literacy; högläsning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka hur högläsning används enligt lärare i lågstadiet samt vilka uppfattningar de har om dess nytta och effektiva sätt att arbeta med den. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i år 1–3. LÄS MER

 3. 3. Samhällsorienterade begrepp : En empirisk studie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Desirée Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :oral ability; written ability; Social Science concepts; assessment; discussions; conversations; reading; teaching; models; subject language; reading comprehension; vocabulary; muntlig förmåga; skriftlig förmåga; samhällsorienterade begrepp; bedömning; diskussioner; samtal; läsning; undervisning; modeller; ämnesspråk; läsförståelse; ordförråd;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om samhällsorienterade begrepp. Studiens syfte är att undersöka vilka samhällsorienterade begrepp som syns i lärares samhällsundervisning. Studien ska även undersöka vilka metoder lärare använder sig av för att elever ska förstå begrepp och hur lärare bedömer elevers begreppskunskaper. LÄS MER

 4. 4. Arktibus ögon : En läromedelsanalys med fokus på läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Olsson; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; läromedel; innehållsanalys; Arktibus ögon; svenska; årskurs 1; läsförståelse; läsförståelsestrategier; reciprocal teaching; transactional strategies instruction; concept-oriented reading instruction; styrdokument; litteraturstudie; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en läromedelsanalys där syftet är att undersöka hur ett läromedel iämnet svenska för årskurs 1 förhåller sig till läsförståelsestrategier. I arbetet undersöks vilka läsförståelsestrategier som framkommer i läromedlet Arktibus ögon, hur de strategi­erna kan kopplas till forskningsbaserade modeller som utvecklar läsförståelse och hur läromedlet stämmer överens med läroplanens kunskapskrav för läsförståelse i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Att förstå det lästa : En kunskapsöversikt om textsamtalsmodeller och deras effekter på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Edenlind; Maria Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Lärarledda textsamtal; läsförståelse; metakognition; motivation; textsamtalsmodeller;

  Sammanfattning : I Lgr 11 står det att eleverna ska tränas i att använda sig av olika strategier, återge och lyssna på olika samtal, samt resonera om och sammanfatta en text. Det ägnas för lite tid åt läsförståelse ute i skolornas verksamhet och det gemensamma textsamtalet kan hjälpa eleverna framåt i läsförståelseprocessen. LÄS MER