Sökning: "Läsförståelseutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Läsförståelseutveckling.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. "Att läsa och förstå texters innehåll" : En kvalitativ studie om några lärares uppfattningar om elevers läsförståelseutveckling utifrån undervisningsmodeller i F-.3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Norèn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier och läsutveckling : Reading Strategies and Reading Development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nada Yassine; Hanin Adelemi; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelseundervisning; lässtrategier; läsutveckling; metakognition;

  Sammanfattning : Denna systematiska kunskapsöversikt presenterar tidigare gjord forskning på hur lässtrategier samt metoder bidrar till utvecklad läsförståelse. Vi har sammanställt vetenskapliga artiklar och avhandlingar. LÄS MER

 4. 4. Avkodning : En kunskapsöversikt om elevers avkodning och dess implikationer för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellinor Willoughby; Desirée Lagerholm; [2022]
  Nyckelord :decoding; reading comprehension; reading acquisition; predict; prediction; avkodning; läsförståelse; läsinhämtning; förutse; förutsägelse;

  Sammanfattning : This knowledge overview aims to examine the importance of decoding for students learning how to read and if it can be used as a tool to measure approximate future development in reading comprehension. The study aims to answer the questions “What does current research say about decoding and its implications for monolingual students and their future reading comprehension?” and “What tests are used by researchers to measure students decoding, reading comprehension and fluency”. LÄS MER

 5. 5. Metoder för läsförståelseutveckling : En kvalitativ undersökning om lärares uppfattningar om gynnsamma läsförståelsemetoder i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Gilberg; Julia Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; metoder; didaktiska val; genrepedagogik; fenomenografiskt forskningsansats; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna undersökning studerar vilka uppfattningar lärare i årskurs 3 har kring vilka metoder som bidrar till att öka elevers läsförståelseförmåga. Undersökningen ämnar även till att undersöka vilka didaktiska val lärare gör för att utöva dessa metoder. LÄS MER