Sökning: "Läshund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Läshund.

 1. 1. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER

 2. 2. Läshunden som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Cronholm; [2019]
  Nyckelord :läshund; självkänsla; lärmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Cronholm, Emma (2019). Läshunden som ett pedagogiskt verktyg. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Hundar i utbildningssyfte för främjande av elevers läslust eller läsutveckling samt för att underlätta inlärning för barn med särskilda behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Dahl; [2018]
  Nyckelord :students; children; reading disabilities; therapy dog; canine-assisted reading program; elever; barn; lässvårigheter; terapihund; läshund;

  Sammanfattning : Inledning: Föreliggande litteraturstudie kommer att studera hur läs- och/eller terapihundar kan främja barns läslust och läsutveckling. I flera länder, främst i USA och Kanada är hund baserad pedagogik ett accepterat verktyg för skolan i utbildningssyfte. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska perspektiv på djur i fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Tjörnhagen; Johanna Österberg; [2017]
  Nyckelord :djur; fritidshem; skola; läshund; bokhund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka pedagogiska perspektiv som ligger bakom användandet av djur i skolans verksamheter. För att undersöka detta har vi besökt en skola som använde sig av en läshund och ett fritidshem med flera djur inom verksamheten, båda i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga? : En metainspirerad innehållsannanlys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nadia Abarghache; Ellen Johansson; [2017]
  Nyckelord :Reading dog; Therapy dog; Children; School; Reading; Läshund; Terapihund; Barn; Skola; Läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en djupare förståelse om på vilket sätt läshunden kan bidra till att förbättra barns läsförmåga. Studien använder sig av en metainspirerad innehållsanalys. Metaanalys användes för att samla in information till studien samt att kunna dra slutsatser om tidigare forskning. LÄS MER