Sökning: "Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner.

  1. 1. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
    Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER