Sökning: "Läslyftet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Läslyftet i förskolan.

 1. 1. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 2. 2. Forskningens aktörskap i förskolan : En aktör-nätverksstudie om relationerna mellan forskning och praktik i en kompetensutvecklingsinsats

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mira Norén; [2022]
  Nyckelord :Applied research; preschool practice; educators; actor-network theory; tracking analysis; Forskningsanvändning; förskolepraktik; pedagoger; aktör-nätverksteori; spårande analys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i aktör-nätverksteori undersöka relationerna genom vilka de forskningstexter (som används i kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet) tillsammans med andra aktörer producerar översättningsprocesser med förmågan att förändra och påverka pedagogernas sätt att tänka och prata om det vardagliga arbetet med läsning i förskolan. Tidigare studier om hur forskning och vetenskaplig kunskap används i utbildningspraktiker efterfrågar ytterligare kunskap som begreppsliggör forskningsanvändning i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Högläsning – Pedagogers medvetenhet efter avslutad kompetensutveckling : En enkätstudie som utgår ifrån Skolverkets Läslyftet ”Läsa och berätta”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Espenholt; Johanna Lundin; [2021]
  Nyckelord :läslyftet; språkutveckling; högläsning; förskola;

  Sammanfattning : Förskolan har en viktig roll när det gäller barns språkutveckling i tidig ålder. Enligt läroplanen för förskolan ska barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning och samtal om texter (Lpfö 18, s. 8). LÄS MER

 4. 4. ”Vi har fått så många böcker, så många böcker att vi inte vet var vi ska göra av alla” - Ett slag för barnboken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Priscilla Perez; Therese Wängström; [2020]
  Nyckelord :Barnboken; Literacy; Högläsning; Multimodalitet;

  Sammanfattning : Enligt forskare har högläsningen i förskolan hamnat i bakvattnet, då det ofta upplevs som en övergångsaktivitet eller som en lugnande aktivitet. Regeringen har arbetat fram Läslyftet som en fortbildningsinsats vars syfte är att barns läs- och skrivförmåga ska växa och ge förutsättningar för att utveckla kvaliteten i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Suchada Phothisingha; [2020]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegialt lärande; kollektivt lärande; gemensam kunskap; samsyn; samförstånd; samverkan; förskollärare; hermeneutik; kvalitativ; kompetensutveckling; kunskapsutveckling; professionsutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. LÄS MER