Sökning: "Läslyftet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Läslyftet.

 1. 1. Läslyftets betydelse med fokus på läsförståelse av faktatexter En kvalitativ studie av några mellanstadielärares erfarenheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Gemrud; Karin Ingemalm; [2020-01-15]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegiala lärandet; läsförståelse; faktatexter; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse hur tolv mellanstadielärare på tre olika skolor utvecklat undervisningen kring läsförståelse av faktatexter utifrån Läslyftets betydelse. Specifikt fokus riktas mot elever i svårigheter att förstå faktatexter de läst. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Suchada Phothisingha; [2020]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegialt lärande; kollektivt lärande; gemensam kunskap; samsyn; samförstånd; samverkan; förskollärare; hermeneutik; kvalitativ; kompetensutveckling; kunskapsutveckling; professionsutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. LÄS MER

 3. 3. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Handledares uppfattning om läslyftet : Möjligheter och hinder förpraktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Teuta Shabani; [2019]
  Nyckelord :satsning; läslyftet; handledare; teorin om praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och skriva är ett mäktigt verktyg att behärska för att lära, ta in information och för att påverka omvärlden. Genom att läsa och skriva kan vi sprida viktig information. Dessutom är läs- och skrivkunskaper ett viktigt verktyg för lärandet i alla ämnen något som bekräftas av Skolverket (Skolverket 2019a). LÄS MER

 5. 5. Attityder till Läslyftet : Svensklärares syn på kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Andersson; Sanne Nielsen; [2019]
  Nyckelord :läslyftet; kompetensutveckling; svensklärare;

  Sammanfattning : Inledning För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren undervisar i. LÄS MER