Sökning: "Lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Lässvårigheter.

 1. 1. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; lärarens roll; lärarens teoretiska bas; lärarkompetens; lärmiljö; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera resultat som forskning har visat som framgångsrika i mötet med elever i lässvårigheter. Genom en sökprocess i olika databaser har vi granskat ett flertal artiklar, med relevans inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Bokhunden som anpassning inom skolan : En studie om användningen av bokhunden som metod, en främjande anpassning för elever med lässvårigheter inom skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Zandra Åsenlund; [2019]
  Nyckelord :Lässtrategier; lässvårigheter; anpassning; bokhund; lågstadiet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bokhunden används i dagens skola bland elever som har det svårt inom läsning samt vilka erfarenheter det finns gällande denna metod ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att ta upp bokhundens historia samt roll inom skolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Stavning i årskurs 3 : En jämförelse av elevtexter skrivna av elever i och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Seijsing; Maria Martin; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling errors; phonology; orthography; orthographic depth; pupil’s essays; pupil’s with and without reading disabilities; Stavning; stavfel; fonologi; ortografi; ortografisk transparens; elevtexter; elever i och utan lässvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka stavningen i 20 elevtexter skrivna av elever som antingen var i eller utan lässvårigheter när de gick i årskurs 2. Undersökningen fokuserade på stavningens korrekthet och olika typer av stavfel samt jämförde likheter och skillnader mellan texterna skrivna av elever i och utan lässvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Vem får inte vara med? En tillgänglighetsundersökning av svenska kommuners webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Pagoldh; [2018-10-29]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Ableism; Diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tillgängliga svenska kommuners webbplatser äroch genom detta avslöja gömda diskriminerande strukturer och ableism i det svenska samhället.Uppsatsen lutar sig mot socialkonstruktivism, universell design och feministisk teori. LÄS MER