Sökning: "Läsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade ordet Läsutveckling.

 1. 1. Hur arbetar lärare för att motivera elever till att läsa i svenskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Noaksson; Anna Wulff; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka och problematisera hur lärare arbetar med att motivera elever till att läsa. Vi har utgått ifrån två frågeställningar: Hur beskriver lärarna sitt arbete med att motivera sina elever till att läsa olika slags skönlitterära texter i svenskundervisningen i årskurs 4–6? och Vilka möjligheter och dilemman upplever lärare att det finns vid arbete med läsning och skönlitterära texter? Den teoretiska utgångspunkten för studien har grundats i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabella Wannstam; [2020]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; kommunikation; läsförståelsestrategier; läsinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wannstam, Isabella (2020). Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara siffror. Hur kan matematikutveckling främjas hos elever med lässvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Wetterbrandt; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; lässvårigheter; matematikutveckling; språkutvecklande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur några verksamma lärare arbetar för att främja den matematiska utvecklingen hos elever som har en försenad eller svag läsutveckling. För att undersöka detta valdes semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden." : En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Fransson; Tilda Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :R.E.A.D-dog; reading motivation; motivation; effects; läshund; läsmotivation; motivation; effekter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till elevers motivation till att läsa. LÄS MER

 5. 5. Speciallärarens arbete med läsutveckling. : Fem speciallärares yrkeserfarenheter i grundskolans lägre åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Solveig Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Special Education Teacher; reading disability; inclusion; successful reading; Speciallärare; lässvårigheter; inkludering; framgångsrik läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur speciallärarens profession tar sig uttryck i arbetet med stöd för elevers läsutveckling i grundskolans lägre åldrar. Frågeställningarna i studien är, hur planerar speciallärare undervisningen för elever i behov av stöd i sin läsutveckling? Vilka olika uppfattningar har speciallärare, utifrån sin profession, vad som kännetecknar stöd för läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv? Vilken betydelse har professionen för eleven, beträffande kunskaper i läsutvecklingen. LÄS MER