Sökning: "Läxor"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Läxor.

 1. 1. Varför läxor? En intervjustudie om lågstadielärares syn på matematikläxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Frick; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läxor; matematik; matematikläxa; syfte; lågstadiet; lågstadielärare; inställning;

  Sammanfattning : I den här intervjustudien synliggörs sju lågstadielärares inställning till matematikläxor, i vilket syfte matematikläxor ges och hur dem används i årskurs 1–3. Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för uppsatsen: Vad påverkar lärares syn på matematikläxor, enligt dem själva? Vilka typer av matematikläxor använder lågstadielärare? I vilket syfte ger lågstadielärare matematikläxor? Med digitala semistrukturerade intervjuer har lärares reflektioner kring fenomenet samlats in och sedan synliggjorts genom en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Elever med ADHD och deras upplevelser och tankar om motivation i skolan : En fallstudie från grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Faller; [2021]
  Nyckelord :Fallstudie; ADHD; motivation; tillgänglig lärmiljö; stödinsatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Forskning visar att ungdomar med ADHD har signifikant sämre motivation i skolan än elever som inte har diagnosen. Många elever lämnar grundskolan varje år med ett starkt skolmotstånd, låga meritvärden och ett dåligt självförtroende. LÄS MER

 3. 3. Lärande i utmanande föräldraroller : om föräldrars lärande i föräldrautbildningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mattias Eveborn; [2021]
  Nyckelord :Behavoral Parental Training; BPT; kontextuell analys; lärande; Komet; förälder;

  Sammanfattning : Behavoral Parental Training, BPT, är en stödinsats där föräldrar till barn som ofta hamnar i konflikter lär sig strategier som minskar både föräldrars stress och barnens risk för sociala problem. Denna uppsats frågar vilka kvalitéer som kännetecknar föräldrarnas lärande genom BPT och vill därför studera, beskriva och förstå detta lärande. LÄS MER

 4. 4. Läxor: ett hemarbete eller en utökad timplan? : En kvantitativ och kvalitativ studie om faktorer som påverkar mellanstadielärares läxanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Danielsson; Ebba Pettersson; [2021]
  Nyckelord :the more capable peer; läxor; ramfaktorteorin; den närmaste utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mellanstadielärares syn på läxor och faktorer som påverkar läxanvändning. Läxor behandlades, inom ramen för denna studie, som något elever skulle göra utanför ordinarie undervisningstid. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas syften och intentioner med hemläxor i franska : En kvalitativ intervjuundersökning av sex fransklärare på grundskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Vincent Guillemain; [2021]
  Nyckelord :Hemläxor; franska; högstadiet; intervjuundersökning; attitydundersökning; fransklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera användningen av läxor i franska ur ett lärarperspektiv.Studien fokuserar på ett svenskt undervisningssammanhang med franska som främmandespråk, och är inriktad på vilka syften och intentioner lärarna har med hemläxor, och vilkatyper av uppgifter de verkligen ger eleverna. LÄS MER