Sökning: "Lån Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lån Internet.

 1. 1. Gräsrotsfinansiering – en redogörelse för fenomenet och dess förhållande till svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Vesterlund Wålberg; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För mindre och nystartade aktiebolag kan finansiering vara ett gissel, särskilt om den verksamhet som bedrivs i bolaget är kostsam eller förenad med hög finansiell risk för potentiella finansiärer. Sådan är situationen ofta i det som i folkmun kallas ”startups”, då bolagen frekvent bygger på enbart en idé eller en outvecklad produkt, och därmed utgör mycket osäkra investeringar för poten- tiella finansiärer. LÄS MER

 2. 2. Identitetsstöld : Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Pettersson; [2015]
  Nyckelord :identitetsstöld; identitetsintrång;

  Sammanfattning : Ändrade köp- och betalningsvanor i förening med att det har blivit allt lättare att få tillgång till information om andra människor har öppnat dörren för en ny typ av brottslig verksamhet. En verksamhet som består i att tillfälligt utnyttja någon annans identitet för att tillskansa sig så mycket pengar, varor eller tjänster som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Person-till-person-utlåning som finansieringsform för små- och nyföretagare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Pontus Viliberg; Samuel Söderholm; [2012]
  Nyckelord :P2P lending; social lending; financial gap; financing of small businesses; information asymmetries; P2P-utlåning; social utlåning; finansiellt gap; finansiering av små företag; informationsasymmetrier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera finansieringsformen P2P-utlåning, dess bildande och utveckling samt utvärdera hur den har fungerat för små- och nyföretagare.Problemformulering: Studien undersöker hur finansieringsformen person-till-person-utlåning via Internet uppstod. LÄS MER

 4. 4. Sms-lån : Kreditgivning med bristande konsumentskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Maria Hjalmarsson; Linn Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :sms-loan; consumer protection; consumer credit legislation; over indebtedness; sms-lån; konsumentskydd; konsumentkreditlagen; överskuldsättning;

  Sammanfattning : The subject of sms-loans is examined by using primary and secondary sources’. This form of credit is formally independent from other obligations with a very short credit period and the amount of the loan is low. This form of credits is applied by mobile phones and on the internet by several companies, some of them are presented in this essay. LÄS MER

 5. 5. Person-till-Person Lån

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Ekvall; Markus Holmström; [2006]
  Nyckelord :Kreditgivning; Kreditbetyg; Auktion; E-handel; Lån; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under det senaste året har ett nytt koncept för utlåning av pengar mellan privatpersoner utvecklats på kreditmarknaden. Det består av ett nätverk där de som behöver låna pengar annonserar på internet hur mycket de vill låna och till vilken ränta. På motsvarande sätt lägger andra personer ut bud för utlåning. LÄS MER