Sökning: "Lönebildning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Lönebildning.

 1. 1. Lärarlönelyftet i Sveriges kommuner : En kvantitativ studie över kommunstyrets påverkan på fördelningen av lärarlönelyftet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :Ideologi; lärarlönelyftet; kommunpolitik; lönebildning; regressionsanalys;

  Sammanfattning : In 2016 the former gorvernment decided to increase the wage for specificly skilled teachers in order to deal with decreasing results and to strengthen the attractivety of the profession. This paper examines the relation between the political ruling in municipalitys in sweden and the ways these implemented the reform, called teachers pay rise. LÄS MER

 2. 2. Kyrkoherdens lön i Björklinge församling 1910-1932 : En undersökning av dess vardagliga funktion med grund i Martin Heideggers Vara och tid

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Sam Wenell; [2018]
  Nyckelord :Martin Heidegger; Being and Time; Church of Sweden; Wage development; Microhistory; Ontology; Martin Heidegger; Vara och tid; Svenska kyrkan; lönebildning; mikrohistoria; ontologi;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen förenar de tre områdena Svenska kyrkans ekonomiska historia, svensk lönebildningshistoria och Martin Heidegger. Jag hävdar inledningsvis att prästerskapets löner är den bästa utgångspunkten för en ekonomisk-historiker som vill ta sig an Svenska kyrkan, och konstaterar mot bakgrund av tidigare forskning om lönebildning på den svenska arbetsmarknaden att lönebegreppet i bristande utsträckning har bearbetats på den mikrohistoriska nivå jag väljer att kalla ”den mänskliga tillvarons nivå”. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors löneutveckling 1977-2017 : Lönebildning och institutionella förändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Ella Ekström; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskeyrket; löneutveckling; institutionella förändringar; formella institutioner; offentlig sektor; hälso- och sjukvårdslagstiftning; hälso- och sjukvårdsreformer; kvinnodominerade yrken; genusarbetsdelning; informella institutioner; spårberoende; professionalisering; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Under 1940-talet påbörjades en omfattande utbyggnad av en offentlig tjänstesektor som ett led i att göra Sverige till en universell välfärdsstat. I samband med den offentliga tjänstesektorns utbyggnad ökade andelen kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: Mellan rationalitet och ideologi : En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; Lönebildning; Arbetsmarknadsrelationer; Mellanklassallians; Politisk ekonomi; Industrial relations.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför kollektivavtal utan centralt löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad. Det empiriska materialet utgörs av svar från tjugotre semistrukturerade intervjuer med arbetsmarknadsorganisationer och Medlingsinstitutet. LÄS MER

 5. 5. Kan en Phillipskurva med förankrade inflationsförväntningar och korttidsarbetslöshet förklara inflationen i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Märta Almgren; [2017]
  Nyckelord :Sverige; phillipskurvan; inflation; förankrade inflationsförväntningar; inflationsmålet; korttidsarbetslöshet; NAIRU;

  Sammanfattning : Under senare år har såväl forskare som centralbanker observerat att sambandet mellan inflation och arbetslöshet förfaller försvagat. Två uppmärksammade förklaringar till det försvagade sambandet är att inflationsförväntningar blivit förankrade vid centralbankers inflationsmål samt att korttidsarbetslöshet har en större betydelse för lönebildning än total arbetslöshet. LÄS MER