Sökning: "Lönediskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Lönediskriminering.

 1. 1. Marknadsargumentet- och hur Arbetsdomstolen kan begränsa den strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Bengtsson; Jimmy Björklund; [2017]
  Nyckelord :Arbetsdomstolen; lönediskriminering; strukturell diskriminering; marknadsargumentet; the Swedish Labour Court; wage discrimination; structural discrimination; market forces; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dold i samhällets uppbyggnad finns en undermedveten strukturell lönediskriminering. Internationell och nationell rätt är endast tillämplig på den individuella lönediskrimineringen, vilket innebär att den strukturella diskrimineringen per automatik tolereras. LÄS MER

 2. 2. Lönediskriminering på grund av kön – en granskning av beviskraven

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Noring; Mikaela Walter; [2017]
  Nyckelord :Lönediskriminering; oförklarade löneskillnader; beviskrav; principer för bevisning; marknadskrafter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ur ett internationellt perspektiv har Sverige ett högt anseende gällande jämställdhet mellan kvin- nor och män. Trots detta finns det en generell löneskillnad på 12,5 procent mellan könen. Att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med att Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Lönediskriminering - En kritisk granskning av Arbetsdomstolens praxis vid lönediskriminering mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Sällberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsrätt; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsdomstolen har som högsta instans endast vid två tillfällen fällt en arbetsgivare för lönediskriminering på grund av kön i Sverige och senast det hände var 1996. Sedan dess har vi fått en ny diskrimineringslag, EU-rätten har fått ett ökat fokus på civila rättigheter och jämlikhet mellan könen har gått från att vara en konkurrensfråga till en av EU:s huvudprinciper. LÄS MER

 4. 4. Optimerad diskrimineringslagstiftning? : En komparativ metoddiskussion mellan den rättsdogmatiska metoden och den genusrättsvetenskapliga metoden ur ett könsdiskrimineringsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lindblad Mathilda; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk lagstiftning har utsatts för en omfattande förändring på diskrimineringsområdet. Den enhetliga diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft år 2009 och sen dess har fortsatta utredningar gjorts för att ytterligare förbättra och främja skyddet mot diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Lönediskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tiff Warlo; [2014]
  Nyckelord :saklig grund; Lönediskriminering; diskrimineringslagen; lönebildning och arbetsmarknadens parter; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 2008 års diskrimineringslag finns inget egentligt förbud mot lönediskriminering eller en definition av lika eller likvärdigt arbete. Ifall det vid en jämförelse inte är frågan om lika arbete, likvärdigt arbete eller arbete av högre värde med lägre lön föreligger ingen jämförbar situation. LÄS MER