Sökning: "L2 learning"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden L2 learning.

 1. 1. Investigation of Facial Age Estimation using Deep Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lufei Ye; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Age estimation from facial images has drawn increasing attention in the past fewyears. This thesis project performs the age group classification of facial imagesacquired in in-the-wild conditions using deep convolutional neural networkstechniques. LÄS MER

 2. 2. Studieupplevelsen under Covid-19 pandemin : En intervjustudie med studenter av distansutbildning under covid-19 pandemin.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Shire Ahmed; Basel El-Henaidy; [2022]
  Nyckelord :covid; covid-19; pandemic; restrictions; distance education; schooling; students; lessons; study experience; study life; study health.; covid; covid-19; pandemi; restriktioner; distansutbildning; skolgång; elever; lärdomar; studieupplevelse; studieliv; studiehälsa.;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av covid-19 pandemin publicerade Folkhälsomyndigheten, den 15 mars 2020, rekommendationer som uppmanades samtliga utbildningssäten i Sverige att övergå till distansutbildning för att förhindra spridningen av viruset. Eftersom utbildning är en av flera grundförutsättningar inom samhällsutvecklingen, blir en hållbar etablering av digitala verktyg inom utbildningen en avgörande faktor under en global pandemi. LÄS MER

 3. 3. “Mitt mål är att de alltid ska ha sagt någonting på engelska under lektionen” : En intervjustudie om lärares didaktiska val för att främja elevers muntliga kommunikation i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tove Antonsson; Emma Jarl; Veronica Fogelström; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; L2 learning; Young language learners.; Vilja att kommunicera; Målspråksanvändning; Kommunikativ förmåga; Didaktik.;

  Sammanfattning : I läroplanen för engelska i grundskolan föreligger ett stort fokus på den kommunikativa förmågan, samtidigt upplever elever en ovilja till att kommunicera på engelska under lektionerna. I förhandenvarande studie undersöktes hur lärare i årskurs 4-6 didaktiskt strukturerar sin undervisning för att motivera elever till att kommunicera på engelska i skolan. LÄS MER

 4. 4. ”Google Translate är ju som det är” : En intervjustudie om lärares problematisering kring användandet av digitala översättningsverktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lina Sandgren; [2022]
  Nyckelord :translation; translanguaging; dictionaries; translation tools; digital translation; Swedish as a second language; Google Translate; översättning; translanguaging; lexikon; ordböcker; översättningsverktyg; svenska som andraspråk; Google Translate;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explore the ways in which digital dictionaries andmachine translation are being used to help students learning Swedish as a secondlanguage (L2). The study focuses on teacher’s reasoning for the use of these tools andthe problems they face in trying to implement the guidelines specified around the useof such tools in the Swedish curriculum. LÄS MER

 5. 5. Varje ord ett vägskäl: en komparativ studie av de styrdokument som reglerar utbildning för nyanlända elever i Sverige och i Andalusien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Björn Reisnert; [2022]
  Nyckelord :L2 teaching in Sweden and in Andalucia Spain ; migrant students; policy documents; second language students; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i de styrdokument som reglerar utbildningen för nyanlända elever i Sverige och i den autonoma regionen Andalusien i Spanien. Det svenska styrdokumentet utgörs av de allmänna råd som Skolverket publicerade 2016 och det spanska dokumentet är en lagtext som reglerar undervisningen för nyanlända från 2007. LÄS MER