Sökning: "LARO"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet LARO.

 1. 1. En komparativ studie av matematikläroböcker 1970-2011 för Samhällsvetenskapsprogrammets första år med fokus på proportionalitetsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl Sörensen Hannell; [2020]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik; proportionalitet; samhällsvetenskapsprogrammet;

  Sammanfattning : Läroboken har en central roll i den svenska matematikundervisningen. Det är ett av de huvudsakliga undervisningsunderlagen som läraren använder sig av. Därmed påverkas undervisningen av lärobokens innehåll. Att ha olika typer av uppgifter som kan lösas med olika lösningstekniker främjar elevers begreppsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Substitutionsbehandling vid opioidberoende : Positiva och negativa aspekter samt individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Blomgren; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; buprenorfin; metadon; opioider; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att beskriva och analysera yrkesverksammas erfarenheter av positiva och negativa aspekter kopplade till substitutionsbehandling samt hur de arbetar för att förebygga dessa. Ytterligare ett syfte har varit att identifiera individuella och samhälleliga hinder som yrkesverksamma upplever i sin yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Sociala effekter av en LARO-behandling - En litteraturstudie ur ett klientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Lindqvist; Clara Stephansson; [2020]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Relationer; Sociala effekter; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har de senaste åren ökat markant. Den vanligaste behandlingsformen för personer med missbruksproblematik av opioider är läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbruk, med andra ord en LARO-behandling. LÄS MER

 4. 4. Splittrad grund. Utanförskap i LARO ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tina Hill; Carolin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt: Läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende (LARO), där patienterna behandlas med en underhållsdos av metadon eller buprenorfin, är en debatterad behandling i Sverige. Personer som lever med opioidberoende är några av samhällets mest utsatta och utanförskapet är ofta väl förankrat när de söker och blir erbjudna hjälp i LARO. LÄS MER

 5. 5. Stigma och återhämtning i LARO-programmet. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandy Le; Alexandra Vadarlis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER