Sökning: "LOGOPEDI"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade ordet LOGOPEDI.

 1. 1. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 2. 2. “Jag är jättenöjd.” Blandad enkätstudie om patienters och anhörigas upplevelse och förståelse av ett logopedbesök.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Abrahamsson; Anna Törnell Uhr; [2019]
  Nyckelord :logoped-patientkommunikation; patientinformation; patientnöjdhet; logoped; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga till patienter 0–6 år samt patienter 7–19 år upplever och förstår den information som logopeder förmedlar vid nybesök eller kontrollbesök på två mottagningar i Sverige. Metod: En webbaserad enkät besvarades av 11 patienter, 28 anhöriga och 12 logopeder efter avslutat besök. LÄS MER

 3. 3. Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :My Engarås; Tilda Olling; [2019]
  Nyckelord :narrativ; mikrostruktur; enspråkighet; flerspråkighet; mikrostrukturella mått; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. LÄS MER

 4. 4. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativ utvärdering av steg V i Swe-LARSP : Barns produktion av bisatser i åldrarna 3;0-3;6 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Stenmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt verktyg för att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. Materialet är i grunden utvecklat för en engelsktalande population men 2016 gjorde Rosenberg och Mellenius en första svensk anpassning. LÄS MER