Sökning: "LOGOPEDI"

Visar resultat 1 - 5 av 615 uppsatser innehållade ordet LOGOPEDI.

 1. 1. “Rösthälsa hos äldre” - en enkätundersökning om friska äldre individers rösthälsa kopplat till kön, fysisk aktivitet och tidigare yrke

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Katarina Larsson; Heidi Ekman; [2022]
  Nyckelord :Enkätundersökning; äldres rösthälsa; könsskillnader; fysisk aktivitet; yrkesrelaterad röstfunktion.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Det generella syftet med denna studie var att utifrån en webbenkät undersöka rösthälsan hos friska äldre individer i åldrarna 65-80 år. Det specifika syftet var att undersöka hur män och kvinnor skattade sin nuvarande rösthälsa och jämföra med hur de uppfattade att rösten fungerat under arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Läsa med djur – effekt på läsmotivation hos barn: En single subject design-studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Evindar Akdogan; Julia Binzen; [2022]
  Nyckelord :reading aloud; children’s reading motivation; reading difficulties; neuropsychiatric diagnoses; animal-assisted reading intervention; interviews; observations; single subject design; högläsning; barns läsmotivation; lässvårigheter; neuropsykiatriska diagnoser; djurassisterad läsintervention; intervjuer; observationer; single subject design;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning som handlar om barns läsinlärning, men inte om barns egen högläsning. Syftet med den här studien var att se om högläsning för ett djur kunde öka motivationen för läsning hos barn med lässvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Sammanfattning : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. LÄS MER

 4. 4. Tolkarbete i logopediska sammanhang : Logopedens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Ögren; Amanda Smeds; [2022]
  Nyckelord :logopedi; tolksamarbete; tolk inom hälso-sjukvård; vård; medicin; tal och språk; tolk; kommunikation; intervention;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Ett välfungerande samarbete mellan vårdpersonal och tolk är en förutsättning för en jämlik och rättssäker vård. Området logopedi är utmanande för tolkar eftersom översättningen ofta blir en del av den kliniska bedömningen. LÄS MER

 5. 5. Femininitet och maskulinitet i röster : Intonationens betydelse för lyssnarskattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Felicia Gregory; Anna-Karin Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Femininitet; maskulinitet; röst; könsdysfori; lyssnaruppfattning; intonation;

  Sammanfattning : Bakgrund. Logopedisk röstbehandling vid könsdysfori syftar till att en individ ska ha en röst som stämmer överens med könsidentiteten. Ofta handlar det om att förändra rösten i en feminin eller maskulin riktning. LÄS MER