Sökning: "LORAN System"

Hittade 1 uppsats innehållade orden LORAN System.

  1. 1. Position Location Techniques in Wireless Communication Systems

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :AYAD M. H. KHALEL; [2010]
    Nyckelord :Positioning location; GPS; LORAN System; AOA; TDOA; TOA; RSS;

    Sammanfattning : Development of wireless communication technology and widely use of wireless networks have made location-aware applications possible and necessary. Object positioning location is an essential element in many applications such as navigation, tracking, emergency service, location based services (LBS) and security. LÄS MER