Sökning: "LP foundation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden LP foundation.

  1. 1. Från droger till förvandlande gemenskap : En studie om de sociala nätverkens betydelse utifrån LP-verksamhetens eftervård

    Kandidat-uppsats, Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Camilla Hagman; Mia Blomgren; [2014]
    Nyckelord :Social networks; drug free; fellowship; LP foundation; aftercare; sociala nätverk; drogfri; gemenskap; LP-verksamheten; eftervård;

    Sammanfattning : The aim with our study was to understand former addict´s experience of social networks from the Lewi Pethrus foundation (LP foundation) aftercare. The method we have used is qualitative semi-structured interviews. We have interviewed eight persons, four men and four women. LÄS MER