Sökning: "LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet LSS.

 1. 1. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. TVÅNG INOM LSS En kvalitativ intervjustudie om stödassistenters upplevelser och erfarenheter av tvång på LSS-boende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Svensson; Viktor Hansson; [2020-01-23]
  Nyckelord :stödassistenter; LSS-boende; nedsatt beslutsförmåga; tvång och begränsningar; regelverk;

  Sammanfattning : Tvång och begränsningar är en del av vardagen i många olika vård och omsorgsverksamheter, samtidigt som det saknar lagligt stöd annat än vid enskilda ingripanden när en brukare är i akut fara. Vi har intervjuat sex stödassistenter från ett LSS-boende för att utveckla en bättre förståelse om varför de använder tvång i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Det är ju ett lagarbete : - Enhetschefers upplevelse och agerande i arbetet med utmanade beteende på LSS-boenden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emil Berg; Linnéa Björnberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FÖRSTA LINJECHEFER INOM LSS-BOSTÄDER, UPPLEVELSEN AV RELATIONEN MELLAN ARBETSMILJÖARBETE OCH PEDAGOGISKT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Hamzi; Alicia Hultén; [2020]
  Nyckelord :challenging behaviour; frontline managers; health and safety measures; pedagogical work; threats and violence;

  Sammanfattning : Första linjechefer inom LSS-bostäder ansvarar enligt arbetsmiljölagen, 1977:1160 (AML) för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetare, samtidigt som de ska säkerställa att insatser enligt lag 1993:387, om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är av god kvalité och möter stödanvändares behov. Detta, tillsammans med förekomst av utmanande beteende hos de boende, antyder att första linjechefer har en komplex arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Personalens Makt : Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catrin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättningar; LSS; gruppbostad; makt; integritet; självbestämmande; sexualitet; mat;

  Sammanfattning : There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. LÄS MER