Sökning: "LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet LSS.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. ”Det har inte fattats några beslut om neddragningar av assistans från regeringens sida” Språkliga strategier för undvikande av skuld i två riksdagsdebatter om LSS-krisen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Mathilda Lefin Matz; [2021]
  Nyckelord :blame avoidance; political discourse; LSS; government debate; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to investigate linguistic strategies of blame avoidance in two parliamentary debates about LSS (The Swedish Act concerning Support for Persons with Certain Functional Impairments). Focus lies upon how representatives from the government parties use linguistic strategies to avoid being made responsible for the many cases of decreased and withdrawn assistance. LÄS MER

 3. 3. Ett liv utan assistansersättning : En kvalitativ studie om personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser kring indragen assistansersättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie El Chammas; [2021]
  Nyckelord :Assistansersättning; funktionsnedsättning; indragning; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning infördes år 1994 har fler personer med funktionsnedsättning förlorat rätten till personlig assistans och den statliga assistansersättningen. Denna reform rör sig om personer med oförändrade behov och förhållanden gällande sin funktionsnedsättning där plötsligt ett beslut stiftas av staten att dessa personer inte längre har rätten till LSS-insatsen. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNIKATION MELLAN PERSONAL OCH BRUKARE I DAGLIGA VERKSAMHETER : EN KVALITATIV STUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jessica Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Day center; educational tools and KASAM; Kommunikation; Daglig verksamhet; pedagogiska verktyg och KASAM.;

  Sammanfattning : Bengtsson, J. Kommunikation mellan personal och brukare i dagliga verksamheter - En kvalitativ studie. Examensarbete i handikapp ochrehabiliteringsvetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten förhälsa och samhälle, 2018. LÄS MER

 5. 5. Interprofessionellt samarbete mellan arbetsterapeut och boendepersonal inom LSS-verksamhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Linnea Danielsson; Natalie Wallgren; [2021]
  Nyckelord :gruppbostad; servicebostad; arbetsterapi; kommunikation; rollförståelse; interprofessionellt samarbete;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt tillgodose brukarens behov behöver det interprofessionella samarbetet mellan arbetsterapeut och boendepersonal fungera. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka aspekter som bidrar till ett välfungerande interprofessionellt samarbete samt vilka aspekter som försvårar. LÄS MER