Sökning: "LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade ordet LSS.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Administrera eller agera? : En fallstudie om flera institutionella logiker i kommunal LSS-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Luisa Martelius; [2021]
  Nyckelord :Institutional logic; New Public Management; municipal disability care; Institutionell logik; NPM; LSS; funktionshinderverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify if and how specific institutional logics are expressed in municipal disability care, and if so, answer if the multiple logics create tension or coherence. The research is motivated by the critique aimed towards market influences in Swedish public services, and also by the fact that disability care is understudied. LÄS MER

 4. 4. Från mottagare till medskapare : Ökad brukardelaktighet på ett LSS-boende via förbättrad genomförandeplanering

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Malin Hedroy; [2021]
  Nyckelord :Improvement knowledge; quality improvement; participation; housing with special services; individual plan; intellectual disability; LSS-law; Förbättringskunskap; kvalitetsförbättring; delaktighet; bostad med särskild service; genomförandeplaner; intellektuell funktionsnedsättning; LSS;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet och är ett centralt begrepp inom funktionshindverksamheter. Brukare har rätt att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med hög delaktighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 5. 5. Att vara vägledare inom Delaktighetsmodellen : Habiliterares erfarenheter och reflektioner kring vägledarrollen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :People with disability; social participation; group homes; attitudes of personnel; support-staff; self efficacy.; Personer med funktionsnedsättning; social delaktighet; gruppboende; attityder hos personal; habiliterare; självständighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med funktionsnedsättning har i förhållande till övrig befolkning en lägre grad av delaktighet. De individer sin får stöd inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hamnar i en beroendeställning till den personal som utför insatserna. LÄS MER