Sökning: "LUV-mål"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet LUV-mål.

  1. 1. PROCESSEN I LVU : - en likställd process?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Matilda Atterbom Kaijser; [2018]
    Nyckelord :LVU; LUV-mål; förvalningsrätt; förvaltningsprocessrätt; kontradiktorisk process; barnets bästa; barnets rätt att att få komma till tals;

    Sammanfattning : En av de mest ingripande åtgärder det offentliga kan vidta mot en enskild är att omhänderta ett barn. Det krävs därför omfattande skyddsmekanismer för att beslutet om omhändertagande inte blir fattat utan rättslig grund. LÄS MER