Sökning: "LVM teori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden LVM teori.

 1. 1. INSTITUTIONENS OBJEKTIVERING AV INDIVIDER I MISSBRUK : En kritisk diskursanalys av LVM-domar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Jansson; Ylva Westergren; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; addiction; discourse; social constructionism; gender; Kritisk diskursanalys; missbruk; diskurs; socialkonstruktionism; genus;

  Sammanfattning : Mannen och kvinnan har över tid framställs olika i text och tal, likaså individer i missbruk. Individer i svårt missbruk kan bli föremål för prövning av tvångsvård. Förvaltningsrätten dömer individerna enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LÄS MER

 2. 2. Gammal eller ung, spelar det någon roll? : Om ålderns betydelse i motiveringar och beslut gällande tvångsvård enligt LVM.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Gustafsson; Emma Bjerke; [2019]
  Nyckelord :Tvångslagstiftning; ålderism; socialt arbete; normalitet; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Följande studie har tagit form utefter en kvalitativ metod där 20 domar angående lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har undersökts. Syftet med studien var att studera socialnämndens motiveringar till Förvaltningsrätten samt Förvaltningsrättens beslut om ”unga vuxna” och ”äldre” samt hur dessa skiljer sig åt i beredandet av tvångsvård enligt LVM. LÄS MER

 3. 3. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 4. 4. "Hellre att det blir lite jobbigt än att personen går ut och dör, för det vill jag inte ha på mitt samvete" : En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor i arbetet med LVM

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Alexandra Johansson; Lisen Andersson; [2017]
  Nyckelord :LVM; socialworker; emotions; relationship; support; LVM; socialsekreterare; känslor; relation; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVMlagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Syftet har brutits ned i följande frågeställningar; Vilka känslor uppkommer hos socialsekreterare som arbetar med LVMlagstiftningen, på vilket sätt påverkar socialsekreterares känslor relationen till klienten och hur hanterar socialsekreterare sina känslor. LÄS MER

 5. 5. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

  Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER