Sökning: "LVM"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet LVM.

 1. 1. Våldet på SiS särskilda ungdomshem : En kvalitativ studie ur personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alice Andreasson; Qendresa Kamberi; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; SiS; ungdomshem; ungdomar; personal; våld; strategier; makt; relationer; tvångsvård.;

  Sammanfattning : I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. LÄS MER

 2. 2. Rutiner till slutna psykiatrins handbok : En kvalitativ aktionsforskningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mikael Fransson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att ta fram nya rutiner till handboken för den psykiatriska slutenvårdens vårdadministration i Region Jönköping. Jag har arbetat med att ta fram rutiner för att skriva journalanteckningar för epikris, inskrivning, daganteckning samt LVM. LÄS MER

 3. 3. Compulsory care for alcohol use disorder A historical & ethical analysis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Oscar Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Ethics; Alcohol-use disorder; psychiatry; compulsory care; medical history;

  Sammanfattning : Introduction: Compulsory care as an intervention to treat alcohol-use disorder has been acontroversial practice, and the law on care of misusers in certain cases (LVM) often comesunder criticism from different areas of Swedish society.  Aim: The purpose of this paper was to conduct a historical and ethical analysis pertaining tothe use of compulsory care for alcohol-use in Sweden. LÄS MER

 4. 4. ”JAG TROR DET ÄR LYCKLIGAST PÅ NÅGOT SÄTT OM MAN SLIPPER TVÅNGET” : En kvalitativ studie om att vara anhörig till en person med en demenssjukdom.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Frida Fosselius; Kristina Hansson; [2021]
  Nyckelord :coercion self-determination relative dementia eldercare; tvång självbestämmande anhörig demens äldreomsorg;

  Sammanfattning : När personer med missbruksproblematik utsätter sig för allvarlig fara kan tvångsvård enligt LVM övervägas. När personer med en demenssjukdom riskerar att allvarligt skada sin hälsa står socialtjänsten utan befogenheter om den enskilde motsäger sig hjälp. Anhöriga förväntas istället ta ett stort ansvar. LÄS MER

 5. 5. "DET SVÅRA ÄR INTE ATT TA ETT LVM, DET SVÅRA ÄR ATT INTE TA ETT" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stödinsatser, med särskilt fokus på tillämpningen av tvångslagstiftningen LVM samt etiska dilemman i handlingsutrymmet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Mourujärvi Nell; Rose Mare Jihan Boya; [2021]
  Nyckelord :social secretary; LVM; compulsory treatment; room for maneuver; street-level bureaucracy; ethical dilemmas; socialsekreterare; LVM; tvångsvård; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att undersöka socialsekreterares upplevelser av stödinsatser till personer med missbruksproblem, med särskilt fokus på tillämpningen av tvångslagstiftningen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), dels huruvida socialsekreterare upplever etiska dilemman vid bedömning av LVM och hur sådana dilemman kan hanteras. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där totalt sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialsekreterare i olika kommuner i Sverige. LÄS MER