Sökning: "LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet LVU.

 1. 1. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER

 2. 2. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
  Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER

 3. 3. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhetsgarantier inom ramen för redan beslutad tvångsvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en individ tvångsvårdas enligt LVU, LVM eller LPT fattas det många beslut gällande individens liv och frihet inom ramen för den tvångsvården. Besluten kan exempelvis inskränka rörelsefriheten, kontaktmöjligheten med personer utanför tvångsvården eller innebära att tvångsvården förlängs. LÄS MER

 5. 5. Umgänge mellan barn och vårdnadshavare under pågående vård med stöd i LVU : när barnet omhändertagits på grund av brister i omsorgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emma Wallin; Andrea Moseby; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att antalet omhändertagande av barn och unga med stöd i LVU ökar, växer även antalet svåra beslut för socialnämnden avseende umgängesbegränsning mellan barn och dess vårdnadshavare. Socialnämnden ställs inför ett vanskligt beslut i frågan om umgängesbegränsning när närhetsprincipen och principen om barnets bästa tendera att inte alltid samspela. LÄS MER