Sökning: "Läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Läsförståelse.

 1. 1. Läsundervisning för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Romppainen; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :lärarintervjuer; läsinlärning; språkstörning; The Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på läsundervisningen i tidiga skolår för elever med språkstörning. Om vi som speciallärare får förståelse för hur läsutvecklingen påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett framgångsrikt sätt kan möta elever med språkstörning, ökar möjligheten att tidigt sätta in rätt anpassningar och stöd. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i samhällskunskapsämnets texter, vilka enligt såväl forskning som verksamma lärare ses som särskilt svåra. I studien undersöks vad som är svårt med samhällskunskapstexterna, men framförallt riktas fokus mot lärares uppfattningar av läsförståelsens betydelse för måluppfyllelse i samhällskunskapsämnet, samt vilka strategier för undervisning som uppfattas framgångsrika och betydelsefulla av lärare. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i läsförståelse : En analys av resultatskillnader mellan flickor och pojkar i läsförståelse fördelat på läsprocesser, uppgiftsformat och texttyp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andrea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; gender differences; boys; girls; secondary school; task format; reading aspects; text type; läsförståelse; resultatskillnader; pojkar; flickor; kön; högstadiet; årskurs 7; uppgiftsformat; läsprocess; texttyp;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om skillnader i läsförståelse som existerar mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov. LÄS MER

 4. 4. Att läsa mellan raderna : En kvalitativ studie hur lärare i årskurs 1 - 2 undervisar i läsförståelse av skönlitteratur

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Moa Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; högläsning; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur lärare i årskurs 1 – 2 undervisar explicit och implicit i och om läsförståelse vid läsning av skönlitteratur och för att besvara detta så genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra lärare i årskurs 1 - 2 som beskrev hur de undervisar i läsförståelse. Forskningsbakgrunden beskriver vad som krävs för att läsa med förståelse, vad som menas med implicit och explicit undervisning samt vad en bra undervisning i läsförståelse bör innehålla. LÄS MER

 5. 5. Prosodi och avancerad läsförståelse - ett samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Rosenlind; [2019]
  Nyckelord :prosodi; läsförståelse; uttrycksfull läsning; svenskämnet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med ökad kunskap kring samspelet mellan prosodi och läsförståelse, samt kartlägga om det går att motivera ett fokus på prosodisk och uttrycksfull läsning i gymnasieskolans svenskämne. En systematisk översikt av ämnesområdet ledde fram till att åtta artiklar valdes ut och presenteras i översikten. LÄS MER