Sökning: "La vita é Bella"

Hittade 1 uppsats innehållade orden La vita é Bella.

  1. 1. Spelfilm i historieundervisning : En studie om historiemedvetande, historiebruk och källkritik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

    Författare :Roaa Nord; [2019]
    Nyckelord :Historiemedvetande; historiebruk; källkritik; Förintelsen; Schindler’s List; La vita é Bella; LGR11;

    Sammanfattning : Denna uppsats åsyftar att utreda huruvida två spelfilmer, Schindler’s List och La vita é Bella kan ageraundervisningsmaterial för årskurs nio på grundskolan utifrån tre teoretiska begrepp som starkt betonas iLGR11, nämligen historiemedvetande, historiebruk samt källkritik. Det medvetna valet att behandla tematFörintelsen baseras på dess relevans i kursplanens centrala innehåll. LÄS MER