Sökning: "Laborations"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Laborations.

 1. 1. Företag som pedagoger : Hur gestaltas företagens didaktiska val i utbildningspaketen

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claes Schrewelius; [2021]
  Nyckelord :divergent; frihetsgrader; gymnasiet; konvergent; laboration; medieneutral; mediespecifik; simulering; STEM; teknik; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för den didaktiska kopplingen mellan marknadsförda ”laborations-kit”/utbildningspaket, framtagna av Education Technology-företag, och det meningsskapande som dessa erbjuder. Med hjälp av syftesrelaterad textanalys, och begrepp från Lars Lindströms didaktiska läroprocesser och mer klassiska laborationsbegrepp, analyseras ”laborations-kit”/utbildningspaketens innehåll och inramning samt hur utbildningspaketen är gestaltade didaktiskt genom mål och medel. LÄS MER

 2. 2. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 3. 3. Laborationer för integration och naturvetenskapligt lärande? : Aspekter på ett laborativt möte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Emma Hörnblad; [2017]
  Nyckelord :språkintroduktion; biologi; kommunikation; naturvetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I den här studien har en naturvetenskaplig laboration genomförts som en gemensam aktivitet för en gymnasieklass som läser Biologi 1 och en språkintroduktionsklass som läser NO. Aktiviteten har sedan utvärderats med avseende på elevernas tillägnande av det naturvetenskapliga innehållet, deras användande av naturvetenskapligt språk, vilka kommunikationsvägar som uppstod, elevernas försök till samarbete, samt elevernas och lärarnas subjektiva upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Position Control of an Electro-Hydraulic Servo-Valve : IDENTIFICATION, MODELLING, CONTROLAND IMPLEMENTATION

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydraulic drives, systems that use pressurized fluids as transmis-sion medium, have a wide range of applications are widespread in to-day’s industry. Like many other systems, hydraulic drives can get dra-matically improved performance by an appropriately designed feedback controller. LÄS MER

 5. 5. Laborativt arbete i teknikprogrammet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Majed Nabha; [2015]
  Nyckelord :Teknikprogram; laborativt lärande; öppna laborationer; styrda laborationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur laborativt arbete i tekniska och naturvetenskapliga ämnen påverkar elevernas lärande på gymnasiets tekniska program. Studien syftar vidare till att undersöka om laborations utformning påverkar elevernas deltagande, samarbete samt deras instruktionsuppföljning. LÄS MER