Sökning: "Laborativ matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Laborativ matematik.

 1. 1. Styrkor och svagheter med laborativ & digital matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Hall Ling; Simon Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Laborativt; Konkret; Matematik;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har som syfte att ta reda på vad forskning säger om styrkor och svagheter gällande laborativ matematikundervisning respektive digital matematikundervisning under de yngre skolåren. Syftet med arbetet har således inte varit att finna något nytt utan belysa vad som redan beskrivits med hjälp av bland annat avhandlingar och artiklar angående matematikundervisning med hjälp av laborativa material och digitala hjälpmedel. LÄS MER

 2. 2. Motivation för matematik : En kunskapsöversikt om motivationensbetydelse för matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Jakobsson; Jenny Slånemyr; [2020]
  Nyckelord :motivation; matematik; lärare; attityder; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Motivation gynnar lärandet och gör att arbetet känns meningsfullt. Om skolan bidrar till ett positivt studieklimat med god interaktion mellan elever och lärare genererar det ett ökat intresse och engagemang. Detta påverkar elevernas prestation i ämnet positivt. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematikundervisning : En studie kring verksamma lärares användning av laborativ matematik i de tidigare årskurserna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anna Bäärnhielm; [2020]
  Nyckelord :konkret material; laborativ matematik; matematikundervisning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Genom matematikundervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla förtrogenhet i att använda sig av olika representationsformer. Representationsformer kan bestå av olika konkreta material. Med hjälp av dessa representationsformer ska de visa kunskap på att resonera och beskriva hur de löser matematiska problem. LÄS MER

 4. 4. Laborativa aktiviteter : En analys av läromedel i matematik för årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise de Jongh; [2020]
  Nyckelord :Laboratory activities; teaching materials; sociocultural perspective; theory of variation; grade four; Laborativa aktiviteter; läromedel; sociokulturellt perspektiv; variationsteori; årskurs fyra;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om, i vilken utsträckning läromedel i matematik föreslår laborativa aktiviteter. Forskning visar att det är gynnsamt för elever att arbeta laborativt. Metoden som valdes är en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. ”Många behöver ta i och plocka med material för att det ska klicka i huvudet” : En undersökning om lärarens användning av laborativt material inom matematik för att öka elevernas förståelse och kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Sofia From; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; konkretisera; laborativt material; laborativ matematik; mervärde;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka den laborativa matematikens del i undervisningen. Det undersökningen ville ta reda på var hur laborativt material används inom matematik samt till vilket syfte det används. LÄS MER