Sökning: "Laborativa material"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Laborativa material.

 1. 1. Laborativa material i grundskolans matematik : En kunskapsöversikt om hur laborativa material kan utveckla elevers förståelse och intresse för tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Laborativt material i matematikundervisningen– en intervjustudie hur matematiklärare beskriver sin undervisning med laborativa material.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Cornelia Jönsson; [2018-08-08]
  Nyckelord :Laborativt material; lärares motivering; ämnesdidaktik; ämneskunskaper; konkretisering; matematiska begrepp; matematiskt lärande; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Forskningsresultat kring laborativa materials möjlighet till matematiskt lärande är tvetydiga. Läraren anses däremot vara den viktigaste komponenten för att aktiviteter med laborativt material ska leda till lärande. LÄS MER

 3. 3. Lärares användning av laborativt material i yngre åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Victor Lundberg; [2018-08-06]
  Nyckelord :Laborativa material; kompetensutveckling; kommunikation; motivation; abstrakt lärande;

  Sammanfattning : yftet med min studie var att se hur lärare i lågstadiet använder sig av laborativa material i undervisningen och om det finns en tanke bakom detta. Jag undersökte även om de fått möjlighet till kompetensutveckling i användandet av laborativa material. LÄS MER

 4. 4. Ett lärarperspektiv på en laborativ matematikundervisning med fokus på area-begreppet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ida Kartonen; [2018-02-07]
  Nyckelord :Mathematics; teaching; geometry; manipulatives; area;

  Sammanfattning : Undervisning i matematik präglas till stor del av traditionella undervisningsformer som styrs av läroböcker vilket kan hämma elevers förståelse för ämnet. Syftet med forskningen är att presentera lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen med fokus på area-begreppet, hur materialen används, till vilket syfte de används och hur lärare uppfattar att elevers förståelse påverkas. LÄS MER

 5. 5. Laborativt material och motivation : - en systematisk litteraturstudie vilken undersöker hur undervisning med laborativt material kan medföra en ökad motivation för elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Golowin; Linnéa Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; manipulatives; motivation; manipulative approach; education; teacher; Matematik; laborativt material; motivation; laborativt arbetssätt; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Många elever upplever matematik som ett svårt ämne, detta har fått som följd att elever känner en bristande motivation för matematik. Elevers bristande motivation för ämnet har resulterat i låga resultat. LÄS MER