Sökning: "Laboratory material"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden Laboratory material.

 1. 1. Neutralization of acidicwastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag: an upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad processmetallurgi

  Författare :RAHUL PUTHUCODE; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER

 2. 2. Prediction of paperboard thickness and bending stiffness based on process data

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Avd.)

  Författare :Sacha Vandenbossche; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bending stiness is one of the most important mechanical properties in paperboard making,giving rigidity to panels and boxes. This property is currently only possible to measure bydestructive measure o the production line. LÄS MER

 3. 3. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER

 4. 4. Introduction to Perovskite Solar Cells in an Undergraduate Laboratory Exercise

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oscar Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The course Functional Materials at Karlstad University aims for undergraduates to study some of the functional materials of the 21st century. One of the hottest topics in photovoltaic research is hybrid organic-inorganic perovskite solar cells due to their easy methods of fabrication, cheap costs and potential for high power conversion efficiencies. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER