Sökning: "Lagar och förordningar"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden Lagar och förordningar.

 1. 1. Fånga språket – En enkätstudie om lärares upplevelser att stötta elever i språklig sårbarhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Lindahl; Sandra Lundholm; [2022]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; anpassningar; stöttningar; kompetens; grundskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplevde sin kompetens och sina möjligheter att stötta elever i språklig sårbarhet inom svenskämnet. För att besvara studiens frågeställningar har undersökningen utförts genom en enkätundersökning, där lärare har svarat gällande deras upplevelse att kunna genomföra anpassningar och uppfylla styrdokumentets krav. LÄS MER

 2. 2. "Covid tar inte semester" : – En multimodal studie av Folkhälsomyndighetens och sjukvårdssektorns kommunikation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maja Hoffner; [2022]
  Nyckelord :multimodal analysis; SFL; governmental texts; Facebook; Swedish Covid-19 politics; sociosemiotics; multimodal analys; SFL; myndighetstexter; Facebook; svensk Covid-19 politik; sociosemiotik;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka och jämföra Folkhälsomyndighetens multimodala kommunikations material gällande allmänna råd och rekommendationer i förhållande sjukvårdssektorn material i samma underliggande kategorier. Förhoppningen är att studien ska skapa en medvetenhet om lagar och förordningar som myndighetstexter måste förhålla sig till men även påvisa ett behov för fortsatt klarspråksarbete och granskning av multimodala myndighetstexter. LÄS MER

 3. 3. Vägen till DevOps : Implementation i praktiken - en fallstudie hos Centrala Studiestödsnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jakob Bergelin; Axel Reuterskiöld; [2022]
  Nyckelord :DevOps; implementering; CSN; Development; Operations; automatisering; samarbete; kultur; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : IT-utveckling är ett område präglat av ständig förändring, i form av tekniska medel, innovationer och arbetssätt. Precis som all annan form av produktutveckling varierar det tillvägagångssättet vida mellan organisationer, företag och myndigheter. LÄS MER

 4. 4. Studenters integritetsoro kring hantering av personlig information : En kvalitativ studie inom e-bank, e-handel och e-hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Philip Nilsson; Joel Jonson; [2022]
  Nyckelord :Domains; Context; IPC; Personal information; Privacy Calculus; Domäner; Kontext; IPC; Personlig information; Privacy Calculus;

  Sammanfattning : Insamling av personlig information utförs av företag i kommersiella syften och används till att skapa profiler och beteendemönster. Utnyttjandet av användares personliga information har upprepande gånger lett till konflikter där människors oro över sin personliga integritet har belysts. LÄS MER

 5. 5. Materialinventering av byggnader inför rivning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evalene Israelsson; [2022]
  Nyckelord :Materialinventering; Rivning;

  Sammanfattning : Rivning av byggnader är något som ständigt försegårs i vårt samhälle. Denna rapport går in på materialinventering inför rivning av byggnader där identifiering och sortering av byggmaterial görs för att minska mängden avfall. LÄS MER