Sökning: "Lagen om valfrihetssystem LOV"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Lagen om valfrihetssystem LOV.

 1. 1. The Healthcare Factory: Healthcare in the European and Swedish political economies between 1973-2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Fridolfsson; [2020]
  Nyckelord :Critical political economy; healthcare; European Union; Sweden; New Public Management; Critical Discourse Analysis; healthcare choice; Fordism; post- Fordism; sjukvård; hälso- och sjukvård; LOV; lagen om valfrihetssystem; vårdval; Europeiska Unionen; inre marknaden; integration; HSL; vårdgaranti; Region Skåne; ERT; European round-table of industrialists; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Healthcare might seem like it is a purely medical issue. Nothing could be further from the truth. Both politics, law and the economy are all closely tied to healthcare. In this thesis I analyze the sensitive topic of healthcare through a critical understanding of the European and Swedish political economies from the 1970s until today. LÄS MER

 2. 2. Varför välja vårdcentral? : Vägen till privatisering av primärvården i Västerbottens läns landsting 1983 – 2015

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Andreas Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; Sjukvård; Lagen om valfrihetssystem; Privatisering; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i Ekonomisk Historia avser undersöka drivkrafter och motiv bakom de institutionella förändringar som svensk sjukvård genomgått och hur det i sin tur ledde fram till Lagen om valfrihetssystem. Vidare undersöks hur LOV påverkat utbudet av vårdcentraler inom Västerbottens läns landsting. LÄS MER

 3. 3. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhetsredovisning - ett kvalitetsverktyg inom privat hemtjänst? : En kvalitativ studie på svenska kommuners intresse för socialhållbarhetsredovisning från privata utförare inom hemtjänst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellen Fransson; Johanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Social redovisning; Användare av hållbarhetsredovisning; Sociala indikatorer; Privat äldreomsorg; LOV;

  Sammanfattning : Med grund i Sveriges åldrande befolkning har privat driven äldreomsorg i hemmet blivit allt vanligare. Det kan minska den ekonomiska bördan för myndigheter och ävenhöja kvalitén på vården. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet och konkurrens : En studie av konkurrensens effekter på den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Eklund; [2016]
  Nyckelord :Quality; competition; health care; home care; Kvalitet; konkurrens; sjukvård; hemtjänst;

  Sammanfattning : Sedan riksdagen beslut om Lag om valfrihetssystem även kallat LOV har hemtjänsten varit ett omstritt ämne i samhällsdebatten. Lagen om valfrihetssystem togs i bruk första januari 2009 med syftet att genom en fungerande konkurrenssituation så kan kvalitet och effektivitet öka samt möjliggöra nytänkande och mångfald. LÄS MER