Sökning: "Lagerstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Lagerstyrning.

 1. 1. En studie om hur livsmedelsbutiker arbetar för att minska matsvinnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Jerkner; Antonia Welzel; [2020-07-07]
  Nyckelord :Matsvinn; Lagerstyrning; Inköpsplanering; Livsmedelskedjor i Sverige;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett globalt problem som bidrar till ett onödigt resursutnyttjande som genererarstora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta bekymmer skulle kunna förhindras, elleråtminstone minskas, genom ett arbete på långt lägre nivå, såsom i de enskildalivsmedelsbutikerna. LÄS MER

 2. 2. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 3. 3. Integrering av automatiserade lagersstyrningssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Conrad Ulgemo; Albin Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management system; Inventory control; Automated inventory management systems; Manual inventory routines; Lagerstyrningssystem; Lagerstyrning; Automatiserade lagerstryningssystem; Manuella lagerrutiner;

  Sammanfattning : Det har skett mycket de senaste åren inom tillverkningsindustrin. Kundanpassning med olika tillbehör och önskemål sätter press på företags förmåga att producera. En effektiv och noggrann hantering samt lagring av gods är en förutsättning för att förbli konkurrenskraftig. LÄS MER

 4. 4. Optimering av lagerplatser för returemballage : En fallstudie på Linde Gas AB i Enköping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Rebecka Olausson; [2020]
  Nyckelord :closed loop supply chain CLSC ; lean; material handling; reusable packaging; stock accuracy; stock control; stock optimization; cirkulärt flöde; lagersaldosäkerhet; lagerstyrning; lageroptimering; lean; materialhantering; returemballage;

  Sammanfattning : Undersökningen är uppbyggd av en kvantitativ fallstudie, där en datainsamling i form av företagsinterna dokument och intervjuer har utförts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För skapa ett underlag som ska styrka den insamlade datan från fallstudien har även en sökning efter lämpliga teorier och metoder genomförts med fokus på studentlitteratur och vetenskapliga artiklar tillhörande ämnesområdet. LÄS MER

 5. 5. Strategic Inventory Control in Capacity-Constrained Manufacturing Systems : Reviewing the tangible effect of applying multi-echelon optimization in a multi-product environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonathan Petersson; Pontus Nellgård; [2020]
  Nyckelord :Inventory Management; Inventory optimization; Lean manufacturing; Discrete event simulation; Industry 4.0; Lagerstyrning; Lageroptimering; Lean tillverkning; Simulering; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Firms today maintain complex supply chains containing many dependent stages to manufacture a product to the end customer. Here lies a dilemma, keeping extensive inventory generate higher customer satisfaction by enabling quick deliveries. This increase in inventory, however, comes at an increase in costs. LÄS MER