Sökning: "Lagvalsfrågan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Lagvalsfrågan.

 1. 1. Internationella makars rätt att välja tillämplig rättsordning - särskilt vid bodelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hemrin Ardil; [2016]
  Nyckelord :IP-rätt; internationell familjerätt; bodelning; EU:s förordning om makas förmögenhetsförhållanden; hemvist; medborgarskap; LIMF; NÄF; Äktenskapsbalken; Bryssel II-förordningen; EU-rättsakt; ordre public-förbehållet; internationellt tvingande regler; Internationell privat- och processrätt; Unamar; Krombach; rättsfallet A; oskälig bodelning; jämkning av bodelning; Kompromissförslag; skevdelningsreglen; lagval; lagvalfrihet; partsautonomi; äktenskapsförord; anknytning; lagvalsfrågan;

  Sammanfattning : Inom den internationella privaträtt- och processrätten är lagvalsfrihet, s.k. parts-autonomi, ett allt vanligare inslag. LÄS MER

 2. 2. Behandling av företagsandelar vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad : Särskilt om lagvalsfrågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tara Mahsa Abdi; [2014]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; familjerätt; lagvalsregler; företagsandelar; äktenskapsskillnad; tillämplig lag;

  Sammanfattning : Familjejurister ställs idag ofta inför komplicerade fall som leder till än mer komplicerade bedömningar när det gäller äktenskapsmål av internationell karaktär. Globaliseringen tar för var dag mer fart och många väljer att flytta över nationsgränserna där det händer att relationer och äktenskap ingås. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande arvskiften : En analys av domsrätts- och lagvalsfrågan med beaktande av EU:s förordning nr 650/2012 samt dess förhållande till tredjestat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Widforss; Erica Näs; [2013]
  Nyckelord :cross-border inheritance; jurisdiction; applicable law; third state; principles of mutual recognition; principle of domicile; principle of nationality; gränsöverskridande arv; tredjestat; domsrätt; lagval; anknytningsprinciper; hemvist; nationalitet;

  Sammanfattning : In today’s society it is not uncommon for people to move across borders. We are more likely to work and study in other countries, initiate cross-border relationships, acquire property in other states and change our residence. Therefore it is not uncommon for a per-son to leave inheritance in several states. LÄS MER

 4. 4. Partsautonomin i Rom I-förordningen och i internationellt kommersiellt skiljeförfarande : En princip - två utformningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Ewelina Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; Partsautonomi; Romkonventionen; Rom I-förordningen; Artikel 3; Internationellt kommersiellt skiljeförfarande;

  Sammanfattning : Avtal med internationell karaktär är idag vanligt förekommande, då handel inte enbart sker inom ett lands gränser. En fråga som oftast aktualiseras när tvist uppkommer mellan parter i ett internationellt avtalsförhållande är vilken lag som ska tillämpas. För att lösa tvisten och lagvalsfrågan, finns olika tvistlösningsalternativ, bl. LÄS MER

 5. 5. Tolkning och tillämpning av skatteavtal i ljuset av den senaste tidens rättsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edina Catic; [2011]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att systematisera gällande rätt avseende tolkning och tillämpning av skatteavtal mot bakgrund av den senaste rättsutvecklingen. Inledningsvis redogörs för de principer och metoder samt rättskällor som har betydelse vid tolkning av skatteavtal utifrån RÅ 1987 ref. 162 Englandsfararmålet, RÅ 1996 ref. LÄS MER