Sökning: "Laila Malmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laila Malmgren.

  1. 1. Palliativ vård - Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad och stöd till patienter och dess närstående.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Helena Johansson; Laila Malmgren; [2007]
    Nyckelord :närstående; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse;

    Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsarbetet med palliativa patienter samt sjuksköterskans upplevelser att stödja dess närstående. Litteraturen söktes på databasen [email protected] LÄS MER