Sökning: "Lailan Maronsi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lailan Maronsi.

  1. 1. Att tala är silver men tiga är guld : En studie om journalisters syn på yttrandefrihet i irakiska Kurdistan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Lailan Maronsi; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att mediesituationen i Kurdistan är komplex och att medierna är politiserade. Syftet med denna studie är att belysa journalisters syn på deras yttrandefrihet i Kurdistan. Studien fokuserar på verksamma journalisters tankar kring yttrandefrihet, relationen med makthavare och tillgången till information. LÄS MER