Sökning: "Lales Seyda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lales Seyda.

  1. 1. Svensk kriminalvård utifrån Foucaults regerandekomplex : En diskursanalys

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Lales Seyda; [2018]
    Nyckelord :Kriminalvård; Foucalut; Makt;

    Sammanfattning : På initiativ av svensk regering publicerades 2009 rapporten ”Kriminalvården – Ledning och Styrning”. Denna rapport avsåg utvärdera svensk kriminalvård och ger en unik inblick i hur fängelse och interner regeras. Utifrån en Foucault-baserad diskursanalys granskas därför ett antal innebörder i denna rapport. LÄS MER