Sökning: "Land Grant"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Land Grant.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst för ledningar i praktiken : Upplåtelseformer, prövning och tillstånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kayd Jama; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition; Land Grant; Utility Line; Utility Easement; Contractual Easement; Usufruct; Markåtkomst; markupplåtelse; ledning; ledningsrätt; avtalsservitut; nyttjanderätt;

  Sammanfattning : Markåtkomst för nybebyggelse av allmänna ledningar sker på flera olika sätt. Användning av markområdet kan säkerställs genom ett tvångsvis ägobyte med expropriation enligt expropriationslag. LÄS MER

 3. 3. Nationell säkerhet eller mänskliga rättigheter? – En analys av Turkiets utlämningskrav i samband med Sveriges Natoansökan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elif Gunes; [2022]
  Nyckelord :utlämning; Nato; nationell säkerhet; non-refoulement; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utlämning är utan tvivel ett viktigt internationellt instrument för brottsbe-kämpning. Turkiet kräver i samband med Sveriges Natoansökan att Sverige ska utlämna personer kopplade till terrororganisationen PKK och väntar med sitt godkännande för att låta Sverige bli en fullvärdig medlem i Nato tills Sve-rige uppfyller kraven. LÄS MER

 4. 4. Liten avvikelse från detaljplan – ett stort problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Daniel Iveborg; Simone Fuentes; [2022]
  Nyckelord :Building permit; minor deviation; detailed development plan; municipality; Building committee; the County Administrative Board; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det kommunala planmonopolet tillåter våra kommuner att reglera mark- och vattenanvändningen samt hur bebyggelsen ska se ut. Detta innebär en stor frihet för kommunens sida men även ett stort ansvar att hantera bygglovsansökningar på ett ansvarsfullt sätt. LÄS MER

 5. 5. Säkra hyresrätten - Lagförslag om kommunal reglering av upplåtelseformen för bostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Felicia Österberg; [2022]
  Nyckelord :Tenancy; housing; housing supply; market rent; co-operative tenancy; housing tenure; re-formation; property purchases; grant land; additional payment; site leasehold; price differencing; implementation agreement; land allocation agreement; development agreement; detailed plan; urban planning; plan monopoly; freehold title; municipality. Hyresrätt; bostäder; bostadsförsörjning; marknadshyra; kooperativ hyresrätt; upplåtelseform; ombildning; fastighetsköp; upplåta mark; tilläggsköpeskilling; tomträtt; prisdifferentiering; genomförandeavtal; markanvisningsavtal; exploateringsavtal; detaljplan; samhällsplanering; planmonopol; äganderätten; kommun.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish housing market faces a number of concerns. There are too few rental units with cheap rent available and the capital input to buy your own freehold title or tenant-ownership is skyrocketing. LÄS MER