Sökning: "Land cover changes"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Land cover changes.

 1. 1. Modelling gross primary production in semi-arid regions: effects on carbon uptake of intensive agriculture in southern Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Malin Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; GPP; Africa; Kenya; Land cover changes; Cropland; Remote sensing; Sentinel-2; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background and aim: Gross primary production (GPP) is the largest global carbon (C) flux and an important component for counteracting anthropogenic CO2 emissions, understanding vegetation dynamics, and sustaining universal human standards. Africa plays a prominent role in the global C cycle, though our understanding of GPP dynamics is largely hampered by a paucity of ground-based observations. LÄS MER

 2. 2. Mapping Connectivity in the Swedish Agricultural Landscape

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :William Franzén; [2020]
  Nyckelord :; GIS; Circuitscape; Structural Connectivity; Agriculture; Landscape; Perennialization; Land use;

  Sammanfattning : The changes that Swedish agriculture has undergone during the 20th century has resulted in strongly increased productivity, but at the cost of more intensive environmental impacts. One of these is loss of biodiversity, which is driven by, e.g., usage of pesticides and loss and fragmentation of habitats. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER

 4. 4. Hydrological modelling and flood risk in a data scarce country: Matola, Mozambique

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Tanja Sellick; [2020]
  Nyckelord :hydrological modelling; flood hazard; TFM-DYN; climate change; Matola; Mozambique; data scarcity; pluvial flooding; flood risk.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a frequent natural hazard globally that is capable of major damage to society. The hazard is especially prevalent in Mozambique, in which many flood events with negative effects have occurred. Disaster risk management and research is therefore important in the country. However, as a developing country, it is subject to data scarcity. LÄS MER

 5. 5. Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? : En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade natur som påverkas vid en havsnivåhöjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Korall; [2020]
  Nyckelord :Biologi; Ekologi; Områdesskydd; Natur; Naturvård; Adaptiv förvaltning; Havsnivåer; Geografisk analys; GIS; Geografiska informationssystem; Klimatanpassning; Naturreservat; Natura 2000; Naturtyp;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sker en pågående havsnivåhöjning. IPCC har i sina klimatscenarier kommit fram till att havet förväntas stiga mellan 28 cm och 98 cm till år 2100, vilket kommer att leda till stora konsekvenser för människa och samhälle. LÄS MER