Sökning: "Language development"

Visar resultat 1 - 5 av 3084 uppsatser innehållade orden Language development.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 3. 3. Broar och sociala band : En intervjustudie om språkcaféers roll i invandrares sociala integration  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasmin Henschel; [2023]
  Nyckelord :Social integration; language café; immigrants; intercultural meetings; intercultural communication; core-domains of integration; social connections;

  Sammanfattning : This text sets out to shed light on certain aspects of immigrant integration in Sweden. Focus for this study was immigrants’ social integration, i.e., creating personal long-term connections with members of the host society. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mohamed Abdirahman Elmi; Hassan Hagi Omar; [2023]
  Nyckelord :Communication; Competence; Language; Culture; Kommunikation; Kompetens; Språk; Kultur;

  Sammanfattning : Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Male-biased language: a diachronic corpus study of neutralization strategy in gender-based linguistic reforms

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Evelina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Corpus linguistics; generic pronouns; neutralization; linguistic reforms; epicene; gender-neutral language;

  Sammanfattning : This paper focuses on the use of English epicene pronouns in discourse which most individuals are exposed to on an everyday basis. Gender-based linguistic reforms have been implemented since the beginning of the 1970s, to achieve a more non-sexist language. LÄS MER