Sökning: "Lara Sager"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lara Sager.

 1. 1. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER

 2. 2. “Du får också ge förslag, det är bara jag som sitter och tänker här.” : En kvalitativ studie om grupprocesser och roller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Badelt; Charlotte Cinthio; [2019]
  Nyckelord :Beteenden; gruppbildning; grupprocesser; roller och handledning;

  Sammanfattning : Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som placerar eleverna i sina respektive grupper, utgångspunkten blir vilka elever som fungerar med varandra och ur en trygghetsaspekt. Detta beror på att man vill undvika uttalanden i gruppdiskussioner från eleverna så som citatet i titeln. LÄS MER

 3. 3. Matematik är mer än att bara räkna : En litteraturstudie om vilka faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Viktoria Alyhr; [2019]
  Nyckelord :Elever; kommunikation; lärare; matematikundervisning och resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : En stor del av elevers matematikundervisning består av enskilt arbete och att räkna i matematikböcker. Detta medför att det skapas få möjligheter för eleverna att utveckla sin förmåga att resonera om matematiken, vilket det står i den svenska läroplanen att de ska göra. LÄS MER

 4. 4. En lustfylld och motiverande matematikundervisning : En litteraturstudie som belyser olika tillvägagångssätt som kan användas i undervisningen av bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karljohan Stenberg; Besfort Shulemaja; [2018]
  Nyckelord :Elevers förståelse; grundskolan; tal i bråkform; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Elever har svårt att lära sig om bråktal och lärare har svårt för att undervisa om detta. Forskning visar att en del elever har svårt att jämföra bråktal och att delarna av helheten ska vara lika stora. LÄS MER

 5. 5. Konfessionell eller icke-konfessionell religionsundervisning? : En studie om religionsundervisning ur ett svenskt och ett internationellt forskningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Isabelle Karlsson; Lina Fjällby Johansson; [2018]
  Nyckelord :konfessionell; icke-konfessionell; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Det här är en strukturerad litteraturstudie med syftet att analysera och diskutera vad den ämnesdidaktiska forskningen säger om konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning ur ett internationellt perspektiv. Med hjälp av manuella sökningar och databassökningar har relevant forskning inom ämnet hittats och bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER