Sökning: "Lars Andre"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Andre.

 1. 1. Efter uppehållstillståndet : En kvalitativ studie om perioden då nyanlända i Hammarö kommun förbereds för den svenska arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Åsa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Arbete; språk; nyanlända; ideellt samhällsengagemang; sfi; praktik; följeforskning; effektutvärdering; den generaliserade andre; KASAM.;

  Sammanfattning : Året är 2016. På grund av krig och oroligheter runt om i världen sökte 162.877 personer asyl i Sverige under förra året, av dem var över 50.000 från Syrien. LÄS MER

 2. 2. Positionsbaserad och hastighetsbaseradrobotstyrning med Kinect & handkontroll

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :VICTOR HUNG; LARS LARSSON; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Robotar blir allt mer komplexa och används i allt fler situationer. Detta ställer stora krav på styrningen av robotarna för att de ska kunna användas effektivt. Denna rapport avser att jämföra positionsbaserade och hastighetsbaserade styrmetoder mot varandra. LÄS MER

 3. 3. Teatern som socialt forum : En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Paul Klasson; Tommi Luomala; [2013]
  Nyckelord :teatern socialt forum socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. LÄS MER

 4. 4. Lärarens förhållningssätt som levd erfarenhet : En fenomenologiskt inspirerad intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karoline Kihl; Jennie Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; föräldrasamverkan; förhållningssätt; relation; livsvärld; levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Utifrån en kvalitativ undersökning med inspiration av fenomenologin, har studiens syfte varit att undersöka lärarens förhållningssätt vid föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv. Vi har använt oss av tre principer från Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola som analysbegrepp för att bland annat fördjupa och pröva resultatet från vår empiri, men även för att pröva och analysera principerna. LÄS MER

 5. 5. Politiska nätverk och Nord Stream : En möjlighet att vara med och påverka

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Lars André Roos; [2007]
  Nyckelord :Politiska nätverk;

  Sammanfattning : AbstractPaper in political science, C-level, by Lars A Roos, spring semester 2007. Tutor: Susan Marton. “Policy networks and Nord Stream.”The purpose of this paper is to examine how the government and interest groups have been working together to commonly prevent the building of a gas pipeline in the Baltic Sea. LÄS MER