Sökning: "Lars Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Lars Bengtsson.

 1. 1. Skillnad på ”vi” och ”de andra”? : En kvalitativ textanalys hur framställning görs av ”de andra” i läroböcker för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; etnicitet; eurocentrism; rasifiering; vithetsnorm; kultur; rasism; diskriminering; ”vi”; ”de andra ;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur framställningar görs av individer med utländsk härkomst, etniska grupper och icke-västerländska kulturer görs i svenska läroböcker för samhällskunskap. Det undersöks också om det görs framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböckerna. LÄS MER

 2. 2. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 4. 4. IKT som en del av matematikundervisningen : En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurserna F-4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lars Bengtsson; Paulina Nowak; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; matematik; TPACK;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att med hjälp av det teoretiska ramverket TPACK,  undersöka hur lärare verksamma i grundskolans tidigare årskurser, uttrycker IKT-användningen i sin matematikundervisning. Forskningsfrågorna är som följer: Vilka didaktiska val beskriver lärarna som viktiga vid användning av IKT i undervisningen? Vilka följder beskriver lärarna att användandet av IKT får för ämnet matematik? Hur beskriver lärarna sin tekniska kunskap inom ramen för skolans organisation? Det empiriska underlaget har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta grundskolelärare som bedriver matematikundervisning i sina klassrum. LÄS MER

 5. 5. Befästelsen av den kristna tron : En litteraturstudie om hur de jämtländska samernas kristna tro befästes under 1880-talet till 1913

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lars Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Utbildning; undervisning; politik; samer; befästelse; läroplan;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilka politiska frågor som styrt samerna under perioden 1880 till 1913 och hur undervisningen av samerna bedrevs. Studien tar upp den politik som fördes och hur den påverkade samerna, deras levnadsförhållanden och skolgång. Granskningen går också igenom vad samerna skulle undervisas i. LÄS MER