Sökning: "Lars Brickstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Brickstad.

  1. 1. Nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Lars Brickstad; [2013]
    Nyckelord :Net based education; didactics; organisational learning; education; quality; sustainability; hostel; Swedish tourism industry.; Nätbaserad utbildning; didaktik; organisationslärande; utbildning; kvalitet; hållbarhet; vandrarhem; svensk besöksnäring.;

    Sammanfattning : A system to regulate both quality and sustainability regarding Swedish tourism industry is under way. In order for the system to be successfull it needs to be accompanied by an education, in this case a net based education is studied.High requirements are demanded for a successful net based education for a sustainable tourism industry. LÄS MER