Sökning: "Lars Erik Klasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Erik Klasson.

  1. 1. Teatern som socialt forum : En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Paul Klasson; Tommi Luomala; [2013]
    Nyckelord :teatern socialt forum socialpsykologi;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. LÄS MER