Sökning: "Lars Erik Peters"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Erik Peters.

  1. 1. Mobila IT-tjänster för kollektivtrafiken utformade efter den enskilde resenärens behov

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Erik Peters; Lars Orsedal; Björn Olson; [2003]
    Nyckelord :Kollektivtrafik; resenär; behov; mobilitet; IT-tjänster; individanpassning;

    Sammanfattning : As a result of an increasing car usage, people nowadays face congestion and traffic jams on a daily basis. To oppose this negative trend, public transport companies have to figure out ways to attract more car users. In order to be competitive, public transports have to become more attractive in several ways. LÄS MER